Regulamin

Organizatorem Festiwalu jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Olsztynie oraz Olsztyńskie Samodzielne Koło nr 37 Stowarzyszenia Polskich Artystów  Muzyków. Festiwal odbędzie się w PSM w Olsztynie przy ul. Kościuszki 39.
Celem Festiwalu jest prezentacja  dorobku artystycznego  uczniów i  pedagogów, podnoszenie poziomu  gry poprzez wymianę  doświadczeń, rozpowszechnianie   wartościowych  utworów  pod  względem  artystycznym i  dydaktycznym, a także możliwość konfrontacji osiągnięć i metod pracy.
W Festiwalu  mogą  brać  udział  uczniowie publicznych i niepublicznych szkół  muzycznych I i II stopnia Regionu Północno – Wschodniego Polski.    
Uczestnicy Festiwalu klasyfikowani będą  w następujących grupach  wiekowych:
Uczniowie szkół  muzycznych I st.:
● I grupa –  do lat  11  (rocznik 2002 i  młodsi)
● II grupa – od lat  12 (rocznik 2001 i  starsi)
Uczniowie   szkół muzycznych II st.:
● III grupa –  kl. I – III
● IV grupa –  kl. IV – VI
Program – dowolny – składający  się  z  dwóch  kontrastujących  utworów  lub kontrastujących części  form cyklicznych lub utworu o zróżnicowanym charakterze. Czas trwania  nie  powinien  przekroczyć: w I stopniu – 8 min., w II stopniu – 15 min.
Program należy  wykonać z pamięci.  
Zgłoszenia (karta zgłoszenia do pobrania) wraz z dowodem wpłaty wpisowego należy przesłać na adres szkoły do dnia 24 lutego 2013.
Wpisowe  od każdego uczestnika  wynosi  60 zł. Wpisowe należy wpłacić na konto Rady Rodziców PSM I i II st. w Olsztynie:
NORDEA Oddział w Olsztynie 73 1440 1228 0000 0000 0189  0198 z dopiskiem ”Festiwal Fletowy”.
Wpisowe  nie podlega  zwrotowi.
Uczestnicy  zobowiązani są  do  przyjazdu  z  własnym  akompaniatorem.
Koszty przejazdu, noclegów i  wyżywienia  pokrywają szkoły delegujące.
Uczestników Festiwalu oceniać  będzie  Jury  powołane przez organizatorów. Przewodniczącym i członkiem komisji nie może być osoba, której uczniowie biorą  udział w festiwalu.
Jury ocenia uczestników w skali 1 – 25 punktów i wyłania grupę laureatów bez określania miejsc. Laureaci otrzymają Dyplom Laureata i nagrody rzeczowe.
Wszyscy uczestnicy  Festiwalu  otrzymają  dyplomy uczestnictwa.
Podczas Festiwalu odbędzie się wykład oraz lekcje otwarte, które poprowadzi Przewodniczący Jury.Biuro organizacyjne Festiwalu:
Sekretariat PSM w Olsztynie  tel. (89) 527 62 44 lub (89) 527 26 91
e-mail: sekretariat@szkola-muz.olsztyn.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. (89 ) 523 79 25,  kom. 606811053,  
e-mail: ajundzill@wp.pl

Organizator  Festiwalu
Anna  Jundziłł

Dyrektor Szkoły 
Teresa Taradejna