FESTIWAL FLETOWY

Regulamin

Celem Festiwalu jest prezentacja dorobku artystycznego uczniów i pedagogów, podnoszenie poziomu  gry poprzez wymianę doświadczeń, rozpowszechnianie wartościowych utworów pod względem artystycznym i dydaktycznym, a także możliwość konfrontacji osiągnięć i metod pracy.
W  Festiwalu mogą brać udział uczniowie publicznych i niepublicznych szkół muzycznych I i  II stopnia.
Uczestnicy Festiwalu klasyfikowani będą w następujących grupach wiekowych:
Uczniowie szkół muzycznych I st. :
● I grupa –  do lat  12  (rocznik 1999 i  młodsi )
● II grupa – od lat  13 (rocznik 1998 i  starsi )
Uczniowie szkół muzycznych II st.:
● III grupa –  kl. I – III
● IV grupa –  kl. IV – VI
Program – dowolny – składający się z dwóch kontrastujących utworów lub części form cyklicznych. Czas trwania nie powinien przekroczyć 10 min. Program należy wykonać z pamięci.  
Zgłoszenia (wg załączonego wzoru) wraz z dowodem wpłaty wpisowego należy przesłać na adres szkoły do dnia 15 marca 2011.
Wpisowe  od każdego uczestnika  wynosi  50 zł. Wpisowe należy wpłacić na konto Rady Rodziców PSM I i II st. w Olsztynie:
NORDEA Oddział w Olsztynie 73 1440 1228 0000 0000 0189  0198 z dopiskiem „Festiwal Fletowy”.
Wpisowe  nie podlega  zwrotowi.
Uczestnicy  zobowiązani są  do  przyjazdu  z  własnym  akompaniatorem.
Koszty przejazdu, noclegów i  wyżywienia  pokrywają szkoły delegujące.
Uczestników Festiwalu oceniać  będzie  Jury  powołane przez organizatorów – organizatorzy powołują przewodniczącego Jury oraz zapraszają do udziału w pracach Jury nauczycieli, których uczniowie będą brali czynny udział w Festiwalu.
Uczniowie wyróżnieni otrzymają dyplomy laureata i nagrody.
Wszyscy uczestnicy  Festiwalu  otrzymają  dyplomy uczestnictwa.
Podczas Festiwalu odbędzie się wykład oraz lekcje otwarte, które poprowadzi ad. dr Ewa Murawska z Akademii Muzycznej w Poznaniu.


Biuro organizacyjne Festiwalu:
Sekretariat PSM w Olsztynie  tel. (89) 527 62 44 lub (89) 527 26 91
e-mail: sekretariat@szkola-muz.olsztyn.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. (89 ) 523 79 25,  kom. 606811053,  
e-mail: ajundzill@wp.pl

Organizator  Festiwalu
Anna  Jundziłł

Dyrektor Szkoły
Teresa Taradejna