Dnia 23 kwietnia 2017 roku w Domu Studenckim Dziekanka odbył się XVII Zwyczajny Zjazd Delegatów SPAM. Przybyło ponad czterdziestu delegatów reprezentujących Koła i Oddziały SPAM z całego kraju. Podczas zebrania głos zabrali goście Pan Mieczysław Kominek (ZKP), Pani Danuta Renz (ZASP), Pan Krzysztof Knittel (PRM), Pan Piotr Rodowicz (PSJ), gratulacje i życzenia dla Stowarzyszenia nadesłane przez Panią Elżbietę Stefańczyk (SBP) oraz Pana Artura Gadzałę (ZZPAMO) zostały odczytane podczas Zjazdu.
Na uroczystości nie było zaproszonego przedstawiciela Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Delegaci z całej Polski uchwalili przyjęcie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego I Instancji oraz zmiany Statutu Stowarzyszenia. Kończący swoją kadencję Zarząd Główny otrzymał od Delegatów absolutorium.
Odbyły się wybory do Zarządu Głównego oraz do Głównej Komisji Rewizyjnej. Największą ilość głosów w głosowaniu do ZG otrzymała Pani Aleksandra Demowska-Madejska, a do GKR Pan Marcin Wiliński.
Po uroczystości Zarząd Główny ukonstytuował się w następującym składzie:
● prof. zw.dr. hab. Ryszard Cieśla – Prezes
● dr Katarzyna Janczewska-Sołomko – Wiceprezes
● red. Jan Popis – Wiceprezes
● dr Aleksandra Demowska-Madejska – Sekretarz
● ad. dr Małgorzata Chmurzyńska  – Zastępca Sekretarza
● Piotr Dąbrowski – Skarbnik
● Kamil Zawadzki – Zastępca Skarbnika
● Marta Straszyńska – Członek ZG
● prof. zw.dr. hab. Katarzyna Jankowska-Borzykowska – Członek ZG
GKR:
● Marcin Wiliński – Przewodniczący
● Dorota Puchnowska – Wiceprzewodnicząca
● Maria Wróblewska – Sekretarz
● Kaziemierz Budzik – Członek
● Anna Jundziłł – Członek