7 marca 2015

 

Regulamin

Celem Festiwalu jest prezentacja dorobku artystycznego uczniów i pedagogów, podnoszenie poziomu gry poprzez wymianę doświadczeń, rozpowszechnianie wartościowych utworów pod względem artystycznym i dydaktycznym, a także możliwość konfrontacji osiągnięć i metod pracy.
W Festiwalu mogą brać udział uczniowie publicznych i niepublicznych szkół muzycznych I i II stopnia.
Uczestnicy Festiwalu klasyfikowani będą w następujących grupach wiekowych:
Uczniowie szkół muzycznych I st. :
I grupa – do lat 12 (rocznik 1999 i młodsi )
II grupa – od lat 13 (rocznik 1998 i starsi )
Uczniowie szkół muzycznych II st.:
III grupa – kl. I – III
IV grupa – kl. IV – VI
Program – dowolny – składający się z dwóch kontrastujących utworów lub części form cyklicznych. Czas trwania nie powinien przekroczyć 10 min. Program należy wykonać z pamięci.
Zgłoszenia (wg załączonego wzoru) wraz z dowodem wpłaty wpisowego należy przesłać na adres szkoły do dnia 15 marca 2011.
Wpisowe od każdego uczestnika wynosi 50 zł. Wpisowe należy wpłacić na konto Rady Rodziców PSM I i II st. w Olsztynie:
NORDEA Oddział w Olsztynie 73 1440 1228 0000 0000 0189 0198 z dopiskiem „Festiwal Fletowy”.
Wpisowe nie podlega zwrotowi.
Uczestnicy zobowiązani są do przyjazdu z własnym akompaniatorem.
Koszty przejazdu, noclegów i wyżywienia pokrywają szkoły delegujące.
Uczestników Festiwalu oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów – organizatorzy powołują przewodniczącego Jury oraz zapraszają do udziału w pracach Jury nauczycieli, których uczniowie będą brali czynny udział w Festiwalu.
Uczniowie wyróżnieni otrzymają dyplomy laureata i nagrody.
Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymają dyplomy uczestnictwa.
Podczas Festiwalu odbędzie się wykład oraz lekcje otwarte, które poprowadzi ad. dr Ewa Murawska z Akademii Muzycznej w Poznaniu.


Biuro organizacyjne Festiwalu:
Sekretariat PSM w Olsztynie  tel. (89) 527 62 44 lub (89) 527 26 91
e-mail: sekretariat@szkola-muz.olsztyn.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. (89 ) 523 79 25,  
kom. 606811053,  e-mail: ajundzill@wp.pl

Organizator  Festiwalu
Anna  Jundziłł

Dyrektor Szkoły 
Teresa Taradejna